WZRASTAM | GABINET DIAGNOZY I TERAPII

O nas

Wzrastam to miejsce, w którym rozwijają się dzieci, młodzież i dorośli. Wspieramy ich w pokonywaniu swoich trudności. Wspólnie planujemy ścieżkę, którą chcemy razem przejść by poprawić jakość życia naszych Klientów.

Jako zespół specjalistów, w skład którego wchodzą m.in. psycholog, pedagog specjalny, psychoterapeuta, logopeda – staramy się znaleźć rozwiązania szyte na miarę potrzeb każdej rodziny.

Z doświadczenia wiemy, że prawidłowy rozwój i satysfakcjonujące relacje to obszary, nad którymi można pracować. Jesteśmy po to, by pomóc Wam poznać własne reakcje, odzyskać wewnętrzny spokój, a także pozytywne podejście do każdej sytuacji.

Spotkania w Gabinecie Wzrastam pozwalają budować przestrzeń rozwoju na solidnych fundamentach wzajemnego zrozumienia, szacunku, akceptacji oraz jasnej komunikacji potrzeb.

Jeśli nie wiesz czy dobrze trafiłeś, zachęcamy

Podczas rozmowy rozwiejemy Twoje wątpliwości i opowiemy jak możemy Ci pomóc.

Oferta

Obserwujemy, że coraz częściej dzieci zmagają się z różnorodnymi wyzwaniami rozwojowymi, z którymi opiekunowie nie zawsze są w stanie poradzić sobie w domowym zaciszu.

Po wsparcie psychologa dziecięcego rodzice zgłaszają się do Gabinetu Wzrastam najczęściej z powodu:

 • Trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami
 • Problemów adaptacyjnych – są to trudności z dostosowaniem się do nowej sytuacji związanej, na przykład z rozpoczęciem nauki w przedszkolu, zmianą szkoły, zmianą miejsca zamieszkania, chorobą lub śmiercią bliskiej osoby
 • Niewłaściwej ekspresji emocji, najczęściej złości
 • Obniżonego nastroju lub chwiejności emocjonalnej
 • Lęku
 • Zachowań wskazujących na konieczność diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz zespołu Aspergera
 • Nadpobudliwości ruchowej lub trudnościami z koncentracją uwagi
 • Trudności emocjonalnych związanych z sytuacją okołorozwodową rodziców.

Czasami inicjatorami spotkań z psychologiem są dzieci, najczęściej jednak potrzeba konsultacji wypływa z obserwacji rodzica lub jest zalecana przez nauczycieli i innych opiekunów dziecka.

Konsultacja psychologiczna

W ramach konsultacji psychologicznej odbywa się spotkanie z rodzicami, na którym psycholog zbiera wywiad dotyczący rozwoju dziecka oraz pomaga w ustaleniu obszarów współpracy z rodziną. Dzięki temu możemy wspólnie zaplanować proces konsultacyjny, na jaki zostanie zaproszone dziecko.

Wizyta diagnostyczna

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, po rozmowie z rodzicami na wizytę diagnostyczną zostaje zaproszone dziecko. W celu zrealizowania pełnego procesu diagnostycznego przeważnie konieczne są 2-3 wizyty diagnostyczne z dzieckiem.

Omówienie i opinia psychologiczna

Omówienie zrealizowanych wizyt oraz wynikających z nich wniosków odbywa się na podsumowującej konsultacji wychowawczej z rodzicami. W ramach tego spotkania rodzice otrzymują dalsze wskazania do pracy z dzieckiem. Na ich wniosek może również zostać sporządzona pisemna opinia psychologiczna, w celu przedstawienia jej w innych placówkach. Obycie pełnego procesu diagnostycznego jest warunkiem wydania rzetelnej opinii dotyczącej funkcjonowania i rozwoju dziecka.

Obserwacja dziecka w przedszkolu/szkole

W uzasadnionych przypadkach proces diagnostyczny może zostać wzbogacony o obserwację rozwoju dziecka na terenie placówki oświatowej i rozmowę z wychowawcami. Celem takiej obserwacji jest rozpoznanie opisywanych przez opiekunów przyczyn trudności występujących u dziecka. Na prośbę rodziców psycholog wyznacza termin obserwacji. Do rodziców należy także uzyskanie zgody placówki oraz nauczycieli.

Terapia indywidualna

W ramach zajęć indywidualnych z psychologiem dziecko może rozwijać obszary deficytowe w jego rozwoju.

Są to między innymi trudności związane z:

 • Funkcjonowaniem intelektualnym (rozumowaniem płynnym/myśleniem logicznym, postrzeganiem wzrokowo-przestrzennym, funkcjami słuchowo-językowymi, rozumowaniem ilościowym/myśleniem matematycznym, pamięcią)
 • Funkcjonowaniem społeczno-emocjonalnym (problemy z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami oraz dorosłymi, nauka regulacji emocji w akceptowalny społecznie sposób)
 • Deficytem koncentracji i nadpobudliwością ruchową
 • Zaburzeniami ze spektrum autyzmu/zespołem Aspergera
  (nawiązywanie wspólnego pola uwagi, ćwiczenie naprzemienności oraz doskonalenie umiejętności nawiązywania relacji)

W ramach terapii psychologicznej wsparciem mogą być objęte dzieci już w wieku przedszkolnym. Gabinet Wzrastam w Ząbkach zatrudnia psychologów dziecięcych z ukończonymi studiami w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka (WWR). Są to zajęcia realizowane w celu wspierania rozwoju dzieci już od urodzenia do 7. roku życia.

Dla dzieci szkolnych dedykowany jest również wykwalifikowany psycholog dziecięcy, który dostosowuje metody pracy do aktualnych potrzeb rozwojowych i społeczno-emocjonalnych dziecka. Jeżeli w wyniku diagnozy dostrzeżone zostaną trudności szkolne, w Gabinecie Wzrastam możecie Państwo również wykonać pełną diagnozę pedagogiczną dziecka i znaleźć sposób wsparcia występujących trudności edukacyjnych.

Na wniosek rodziców może zostać stworzona pisemna opinia psychologiczna, w celu przedstawienia jej w innych placówkach, m.in. przedszkolu lub szkole. Odbycie pełnego procesu diagnostycznego jest warunkiem wydania rzetelnej opinii dotyczącej funkcjonowania i rozwoju psychologicznego dziecka.

Psychoterapia indywidualna w podejściu systemowym jest oddziaływaniem polegającym na regularnych spotkaniach psychoterapeuty z osobą, która zgłasza problem. Zgodnie z tym podejściem uwzględniany jest szeroki kontekst, w którym problem występuje – m.in. społeczny, rodzinny, zawodowy czy też szkolny. Trudności, z którymi zgłaszają się osoby na psychoterapię mogą dotyczyć aspektu regulacji emocji, relacji interpersonalnych, zachowań oraz funkcjonowania społecznego.

Pierwsze spotkania to czas, kiedy psychoterapeuta zbiera wywiad dotyczący osoby zgłaszającej się na psychoterapię oraz historii problemu. W trakcie konsultacji terapeuta określa, jakie oddziaływania mogą być pomocne w danej sytuacji oraz czy zgłaszana trudność wymaga oddziaływań psychoterapeutycznych, czy też innych form pomocy.

Jeśli Klient decyduje się na udział w psychoterapii zostaje ustalony kontrakt, czyli zasady, które określają ramy dalszej współpracy. Terapia systemowa jest sposobem myślenia opartym o zasoby i możliwości Klienta. Rola psychoterapeuty w terapii systemowej polega na współkonstruowaniu znaczeń, uczestniczeniu w poszukiwaniu  alternatywnych rozwiązań, współuczestniczeniu w zmianach oraz budowaniu wraz z Klientem systemu pozaproblemowego.

Psychoterapia indywidualna młodzieży jest oddziaływaniem polegającym na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą. Konsultacja w kierunku psychoterapii może odbyć się, kiedy nastolatek komunikuje potrzebę rozmowy na ważny lub trudny dla niego temat ze specjalistą lub też rodzice/opiekunowie są zaniepokojeni zachowaniem bądź funkcjonowaniem społecznym nastolatka. Czasami są to trudności takie jak:

 • Doświadczanie silnego lęku, który utrudnia bądź uniemożliwia funkcjonowanie społeczne
 • Doświadczenie kryzysowej sytuacji, z którą trudno jest samodzielnie sobie poradzić
 • Silne doświadczanie emocji takich jak złość, rozdrażnienie, smutek
 • Zachowania autodestrukcyjne (np. samouszkodzenia, zachowania ryzykowne, zaburzenia odżywiania)
 • Zachowania agresywne względem bliskich lub rówieśników
 • Trudności w relacjach z rówieśnikami oraz w funkcjonowaniu szkolnym
 • Obniżone poczucie własnej wartości, utrata zainteresowań lub chęci do życia.

Na pierwszą konsultację zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych z nastolatkiem.

W Gabinecie Wzrastam prowadzimy kompleksową diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci. Na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka przygotowujemy indywidualny program terapeutyczny. Ma on na celu rozwijać funkcje poznawcze, umiejętności komunikacyjne, stymulować rozwój społeczny i motoryczny za pomocą odpowiednio dobranych działań terapeutycznych. Każdy proces terapeutyczny dostosowany jest do możliwości i potrzeb dziecka.

Zajęcia z pedagogiem specjalnym dla dzieci od urodzenia do 3 roku życia mają na celu usprawnienie obszarów, w których pojawiają się odchylenia w rozwoju dziecka. Całość procesu wygląda dla dziecka jak zabawa. Jest ona jednak nakierowana na rozwijanie obszarów problemowych. Rodzice w ramach spotkań otrzymują również instruktaż i porady dotyczące stymulowania rozwoju dziecka w domu.

Zajęcia z pedagogiem specjalnym dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, nazywane w systemie oświaty zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, kierowane są do dzieci, które doświadczają trudności w rozwoju kluczowych umiejętności przedszkolnych i szkolnych. Dedykowane są dzieciom:

 • łatwo rozpraszającym się
 • z dysleksją rozwojową, dysortografią, dysgrafią
 • z zaburzeniami funkcji wzrokowo-przestrzennych
 • z zaburzeniami funkcji słuchowo-językowych.

Podczas zajęć dzieci uczą się nowych umiejętności, wzmacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcane do osiągania większej samodzielności. Kluczowym celem zajęć jest pozyskanie przez dziecko umiejętności umożliwiających uzyskiwanie dobrych wyników edukacyjnych w przedszkolu i szkole. Podczas zajęć terapeuta wykorzystuje różnorodne i zindywidualizowane metody wspomagania rozwoju psychoruchowego, tak aby osiągać najlepsze wyniki w pomocy dziecku.

Na wniosek rodziców może zostać stworzona pisemna opinia pedagogiczna, w celu przedstawienia jej w innych placówkach, m.in. przedszkolu lub szkole. Odbycie pełnego procesu diagnostycznego jest warunkiem wydania rzetelnej opinii dotyczącej funkcjonowania i rozwoju dziecka.

Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne z zakresu terapii ręki mają na celu usprawnienie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia są dobierane przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię ręki zawsze poprzedza diagnoza skupiająca się na rozpoznaniu aktualnych potrzeb dziecka. W trakcie zajęć dzieci rozwijają ruchomość obręczy barkowej. Kolejnym etapem terapii jest rozwój motoryki małej, poprawa ruchów precyzyjnych oraz zdolności manualnych dziecka. Ostatnim elementem terapii są ćwiczenia grafomotoryki.

W ramach konsultacji do zajęć z terapii ręki zrealizowana zostanie ocena funkcjonowania motorycznego dziecka, rozmowa z rodzicem i wspólne zaplanowanie procesu terapii oraz ustalenie celów, jakie mają zostać zrealizowane w efekcie zajęć.

Głównym celem terapii ręki jest ukształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zdolności manualnych dziecka.

Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe w ramach terapii ręki mają na celu usprawnienie motoryki małej grupy dzieci doświadczających podobnych trudności w tym zakresie. Głównym celem zajęć jest ukształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zdolności manualnych dzieci. Dzieci wspólnie doskonalą umiejętności motoryczne, które rozwijają poprzez zabawę w grupie.

Trening umiejętności społecznych (TUS) kierowany jest do dzieci od 5. roku życia. Przed utworzeniem grupy rodzice zapraszani są na indywidualną konsultację w celu określenia wyzwań rozwojowych dziecka. W ten sposób program terapii jest dostosowany do potrzeb konkretnej grupy. W Gabinecie Wzrastam w Ząbkach zależy nam na pracy nad konkretnymi umiejętnościami, bez nadmiernego przywiązywania się do uzyskanej „etykietki”, bądź wcześniejszej diagnozy dziecka.

Zajęcia skierowane są do dzieci:

 • mających trudność w nawiązaniu i utrzymaniu relacji
 • z trudnościami w przestrzeganiu norm społecznych
 • z trudnością adaptacji do nowych sytuacji
 • z zespołem Aspergera i autyzmem – zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek
 • dzieci nieśmiałych.

Trening umiejętności społecznych (TUS) to tak na prawdę nabywanie i ćwiczenie umiejętności społecznych poprzez wspólną zabawę i współpracę. Duży nacisk kładziemy na rozwój społeczno-emocjonalny dziecka – rozróżnianie, identyfikowanie i radzenie sobie z emocjami w sposób akceptowalny społecznie.

Podczas zajęć dzieci uczą się:

 • współpracy z rówieśnikami, czekania na swoją kolej
 • radzenia sobie z niepowodzeniami i reagowania w sytuacji porażki
 • respektowania zasad i norm społecznych
 • odczytywania niewerbalnych komunikatów
 • zdolności osiągania kompromisu.

Ważnym aspektem zajęć jest niezmienność grupy. Podjęcie decyzji o uczęszczaniu na zajęcia wiąże się z realizowaniem głównego założenia – współpracy w stałej grupie przez cały semestr. W ten sposób dzieci w dobrze znanej sobie grupie mogą trenować i weryfikować jak na ich zachowania reagują rówieśnicy.

Pozytywna Dyscyplina to metoda wychowawcza znana na świecie od ponad 35 lat. W Polsce już tysiące Rodziców i Nauczycieli wykorzystuje narzędzia i wiedzę z jej zakresu w swoich domach i szkołach! 

 • Jeśli usilnie próbujesz różnych metod wychowawczych i nie są one skuteczne lub czujesz się z nimi nieswojo…
 • Jeśli czujesz bezradność i nie masz pomysłu jak zareagować, gdy Twoje dziecko jest “niegrzeczne”…
 • Jeśli chcesz, by Twoje rodzicielstwo, a co za tym idzie dzieciństwo Twojego dziecka, było pełne przyjemnych emocji, zrozumienia, zaufania i współpracy, bez krzyków, kar i nagród…
 • Jeśli słyszałeś o Pozytywnej Dyscyplinie i chcesz poczuć jej moc w praktyce…

Oznacza to, że metoda ta może zaspokoić potrzeby Twoje i Twojej rodziny. 

Umiejętności zawarte w technikach Pozytywnej Dyscypliny pomagają Rodzicom:

 • być uprzejmym i stanowczym jednocześnie
 • lepiej zrozumieć swoje dzieci oraz poznać przyczyny ich zachowań
 • skuteczniej radzić sobie z codziennymi trudnościami i wyzwaniami
 • wychowywać dzieci na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych
 • łączyć miłość i szacunek do dziecka z odpowiedzialnością i osiąganiem celów
 • budować komunikaty wzmacniające w dziecku poczucie własnej wartości.

Pozytywna Dyscyplina, pomaga BEZ KARANIA poradzić sobie z nieposłuszeństwem, oporem, pyskowaniem, walką o władzę i ostatnie słowo, brakiem motywacji, marudzeniem, milczeniem waszych dzieci… Jednocześnie pomagając im przyswoić sobie wartościowe społeczne i życiowe umiejętności bez krzyku, wrzasku, kazań, szlabanów, klapsów oraz nagród z waszej strony.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o indywidualnych konsultacjach wychowawczych oraz szkoleniach dla rodziców skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje indywidualne w nurcie Pozytywnej Dyscypliny prowadzi w Gabinecie Wzrastam w Ząbkach psycholog dziecięcy i pedagog specjalny – Alicja Ciesielska-Grzyb. 

Gabinet Wzrastam oferuje również szkolenia z zakresu Pozytywnej Dyscypliny dla kadry pedagogicznej żłobków i przedszkoli.

ADOS-2 – Badanie Protokołem Obserwacji Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu

Co to tak naprawdę oznacza?

Badanie tak naprawdę stanowi zabawę. Przebiega ona według określonego schematu. Prowokuje on osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym.

ADOS-2 ma charakter częściowo ustrukturyzowany. Wymaga posługiwania się wystandaryzowanym zestawem pomocy i kierowania się ściśle zdefiniowanymi kryteriami oceny. Mimo to procedurę badania charakteryzuje znaczny stopień elastyczności. Dzięki temu możemy bawiąc się z dzieckiem ocenić czy w jego funkcjonowaniu występują nieprawidłowości.

Oprócz danych jakościowych (obserwowanych zachowań) w efekcie badania uzyskuje się wyniki ilościowe – liczbowe. Porównanie tego wyniku z odpowiednim dla danego poziomu rozwoju językowego pozwala na określenie czy zachowanie dziecka wskazuje na występowanie zaburzenia ze spektrum autyzmu.

ADOS-2 pozwala na nie tylko na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale umożliwia także ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji terapeutycznej. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka możesz wykonać badanie w Gabinecie Wzrastam. Psycholog w Ząbkach Alicja Ciesielska-Grzyb jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Podczas badania wraz z drugim psychologiem obserwują dziecko. Diagnoza wykonana przez dwie wykwalifikowane osoby jednocześnie jest kompleksowa, a rodzice otrzymują pełną informację o potrzebach rozwojowych swojego dziecka.

Gabinet Wzrastam w Ząbkach oferuje także współpracę z przedszkolami, planowanie i realizację warsztatów i wykładów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz kadry zatrudnionej w placówce. Ich termin, cenę oraz warunki realizacji ustalamy indywidualnie.

Są one prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów.

Alicja Ciesielska-Grzyb jest psychologiem dziecięcym i pedagogiem specjalnym. Jest również Certyfikowanym Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców oraz Okresu Wczesnodziecięcego 0-7 lat.

Paulina Turowska jest psychologiem i pedagogiem specjalnym – zajmuje się szkoleniami z zakresu pedagogiki i pedagogiki specjalnej, m.in. usprawnianiem deficytowych obszarów w rozwoju dziecka.

Magdalena Gołuchowska jest psychologiem i psychoterapeutą – specjalizuje się w szkoleniach dotyczących emocji dzieci w wieku nastoletnim oraz wspierania w budowaniu relacji z dziećmi.

Proponowane tematy zajęć:

 1. Pozytywna Dyscyplina dla okresu wczesnodziecięcego; 
 2. Adaptacja dziecka w przedszkolu;
 3. Komunikacja nauczycieli z rodzicami;
 4. Usprawnianie motoryki małej i dużej;
 5. Wspieranie rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka;
 6. Współpraca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 7. Dokumentacja dotycząca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (m.in. IPET, realizacja zaleceń orzeczenia/opinii);
 8. Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców;
 9. Rozwój seksualny dziecka w wieku przedszkolnym;

Jesteśmy otwarte na realizację spotkania na zaproponowany przez Państwa temat. Istnieje możliwość realizacji cyklu spotkań. Współpracujemy również w formie wykładów realizowanych zdalnie. Na potrzeby placówki dobieramy odpowiedni czas trwania spotkań oraz odpowiadającego potrzebom konkretnej grupy specjalistę prowadzącego szkolenie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców zapraszamy na konsultacje wychowawcze. Są to spotkania z rodzicami, opiekunami w celu omówienia trudności dotyczących ich dziecka. 

Jeśli Twoje dziecko:

 • Zachowuje się w sposób, który budzi Twój niepokój
 • Przejawia trudność w regulacji emocji, z którymi Wam wszystkim ciężko jest sobie radzić
 • Ma trudność z nawiązaniem kontaktów z rówieśnikami
 • Wykazuje deficyt mowy i komunikacji.

Jeśli Ty: 

 • Czujesz, że Twoje komunikaty nie trafiają do Twojego dziecka
 • Dostrzegasz, że jako rodzice kłócicie się w kwestiach wychowawczych
 • Nie radzisz sobie w różnorodnych sytuacjach
 • Nie wiesz, jakie metody wychowawcze możesz zastosować
 • Dotychczasowe sposoby radzenia sobie zawodzą
 • Czujesz, że potrzebujesz wsparcia w sytuacji okołorozwodowej lub innej trudnej dla Was.

Podczas konsultacji wychowawczych wspólnie analizujemy dotychczasowe metody wychowawcze i zastanawiamy się, co jeszcze warto wypróbować. Nasz psycholog dziecięcy i pedagog specjalny – Alicja Ciesielska-Grzyb jest certyfikowanym edukatorem Pozytywnej Dyscypliny i to właśnie twórczość Jane Nelsen stanowi ważny zasób jej pracy podczas konsultacji wychowawczych z rodzicami. 

Zgłoś się na konsultację logopedyczną, jeśli obserwujesz u swojego dziecka:

 • Trudności artykulacyjne (m.in. wadliwe wymawianie głosek, seplenienie)
 • Opóźnienie w rozwoju mowy
 • Trudności z rozumieniem i wykonywaniem poleceń
 • Brak reakcji na imię
 • Brak gaworzenia,
 • Problemy z gryzieniem lub żuciem
 • Zaburzenia związane z budową zgryzu.

W ramach konsultacji logopedycznej odbywa się spotkanie z rodzicami, na którym logopeda zbiera wywiad, dotyczący rozwoju mowy dziecka oraz pomaga w ustaleniu obszarów współpracy z rodziną. Dzięki temu możemy wspólnie zaplanować proces konsultacyjny, na jaki zostanie zaproszone dziecko. Na konsultacji przeprowadzane jest wstępne badanie logopedyczne obejmujące ocenę mowy i komunikacji, a także budowy i sprawności narządów aparatu artykulacyjnego.

Diagnoza logopedyczna

Badanie dziecka prowadzone przez logopedę ma formę zabawy. Jeśli podczas diagnozy wykryte zostaną deficyty w rozwoju komunikacji i mowy dziecka otrzymacie Państwo wskazanie do rozpoczęcia terapii logopedycznej.

Terapia logopedyczna

Zajęcia z logopedą służą korygowaniu występujących trudności oraz stymulowaniu rozwoju mowy dziecka. Czas terapii jest zależny od częstotliwości spotkań oraz osiąganych przez dziecko efektów. Rodzice po każdym spotkaniu otrzymują wskazówki jak wspierać dziecko w rozwoju kompetencji komunikacyjnych w domu.

Na wniosek rodziców może zostać stworzona pisemna opinia logopedyczna, w celu przedstawienia jej w innych placówkach, m.in. przedszkolu lub szkole. Odbycie pełnego procesu diagnostycznego jest warunkiem wydania rzetelnej opinii dotyczącej funkcjonowania i rozwoju mowy dziecka.

Zajęcia mają na celu przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. W programie m.in. :

 • Wspieranie rozwoju fizycznego dziecka poprzez udział w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, czy naśladowczych
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji oraz nauka radzenia sobie z ich przeżywaniem
 • Nauka szanowania emocji swoich i innych osób
 • Rozwijanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie
 • Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do Ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość
 • Wyrażanie rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego oraz komunikatów pozawerbalnych
 • Rozpoznawanie liter, budowane poprzez zainteresowanie dziecka na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytywanie krótkich wyrazów utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych związanych z codziennymi aktywnościami
 • Klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia
 • Układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy
 • Rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • Przeliczanie elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Rozpoznawanie cyfr, eksperymentowanie z tworzeniem liczb
 • Wykonywanie podstawowych działań matematycznych w sytuacjach użytkowych, przeliczanie obiektów, odróżnianie liczenia błędne od poprawnego
 • Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym.

Zajęcia realizowane są w formie grupowej, a ich program przesycony jest aktywnościami zabawowymi. Mają pomóc dziecku uzupełnić i zdobyć nową wiedzę w sposób aktywny i przyjemny, dostosowany do możliwości koncentracji dzieci w wieku przedszkolnym.

Zespół

PSYCHOLOG, PEDAGOG SPECJALNY

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

PEDAGOG SPECJALNY

PSYCHOLOG, PEDAGOG SPECJALNY

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

ul. Piłsudskiego 86
05-091 Ząbki

Scroll to Top