WZRASTAM | GABINET DIAGNOZY I TERAPII

O nas

Wzrastam to miejsce, w którym rozwijają się dzieci, młodzież i dorośli. Wspieramy ich w pokonywaniu swoich trudności. Wspólnie planujemy ścieżkę, którą chcemy razem przejść by poprawić jakość życia naszych Klientów.

Jako zespół specjalistów, w skład którego wchodzą m.in. psycholog, pedagog specjalny, psychoterapeuta, logopeda – staramy się znaleźć rozwiązania szyte na miarę potrzeb każdej rodziny.

Z doświadczenia wiemy, że prawidłowy rozwój i satysfakcjonujące relacje to obszary, nad którymi można pracować. Jesteśmy po to, by pomóc Wam poznać własne reakcje, odzyskać wewnętrzny spokój, a także pozytywne podejście do każdej sytuacji.

Spotkania w Gabinecie Wzrastam pozwalają budować przestrzeń rozwoju na solidnych fundamentach wzajemnego zrozumienia, szacunku, akceptacji oraz jasnej komunikacji potrzeb.

Jeśli nie wiesz czy dobrze trafiłeś, zachęcamy

Podczas rozmowy rozwiejemy Twoje wątpliwości i opowiemy jak możemy Ci pomóc.

Oferta

Obserwujemy, że coraz częściej dzieci zmagają się z różnorodnymi wyzwaniami rozwojowymi, z którymi opiekunowie nie zawsze są w stanie poradzić sobie w domowym zaciszu.

Po wsparcie psychologa dziecięcego rodzice zgłaszają się do Gabinetu Wzrastam najczęściej z powodu:

 • Trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami
 • Problemów adaptacyjnych – są to trudności z dostosowaniem się do nowej sytuacji związanej, na przykład z rozpoczęciem nauki w przedszkolu, zmianą szkoły, zmianą miejsca zamieszkania, chorobą lub śmiercią bliskiej osoby
 • Niewłaściwej ekspresji emocji, najczęściej złości
 • Obniżonego nastroju lub chwiejności emocjonalnej
 • Lęku
 • Zachowań wskazujących na konieczność diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz zespołu Aspergera
 • Nadpobudliwości ruchowej lub trudnościami z koncentracją uwagi
 • Trudności emocjonalnych związanych z sytuacją okołorozwodową rodziców.

Czasami inicjatorami spotkań z psychologiem są dzieci, najczęściej jednak potrzeba konsultacji wypływa z obserwacji rodzica lub jest zalecana przez nauczycieli i innych opiekunów dziecka.

Konsultacja psychologiczna

W ramach konsultacji psychologicznej odbywa się spotkanie z rodzicami, na którym psycholog zbiera wywiad dotyczący rozwoju dziecka oraz pomaga w ustaleniu obszarów współpracy z rodziną. Dzięki temu możemy wspólnie zaplanować proces konsultacyjny, na jaki zostanie zaproszone dziecko.

Wizyta diagnostyczna

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, po rozmowie z rodzicami na wizytę diagnostyczną zostaje zaproszone dziecko. W celu zrealizowania pełnego procesu diagnostycznego przeważnie konieczne są 2-3 wizyty diagnostyczne z dzieckiem.

Omówienie i opinia psychologiczna

Omówienie zrealizowanych wizyt oraz wynikających z nich wniosków odbywa się na podsumowującej konsultacji wychowawczej z rodzicami. W ramach tego spotkania rodzice otrzymują dalsze wskazania do pracy z dzieckiem. Na ich wniosek może również zostać sporządzona pisemna opinia psychologiczna, w celu przedstawienia jej w innych placówkach. Obycie pełnego procesu diagnostycznego jest warunkiem wydania rzetelnej opinii dotyczącej funkcjonowania i rozwoju dziecka.

Obserwacja dziecka w przedszkolu/szkole

W uzasadnionych przypadkach proces diagnostyczny może zostać wzbogacony o obserwację rozwoju dziecka na terenie placówki oświatowej i rozmowę z wychowawcami. Celem takiej obserwacji jest rozpoznanie opisywanych przez opiekunów przyczyn trudności występujących u dziecka. Na prośbę rodziców psycholog wyznacza termin obserwacji. Do rodziców należy także uzyskanie zgody placówki oraz nauczycieli.

Terapia indywidualna

W ramach zajęć indywidualnych z psychologiem dziecko może rozwijać obszary deficytowe w jego rozwoju.

Są to między innymi trudności związane z:

 • Funkcjonowaniem intelektualnym (rozumowaniem płynnym/myśleniem logicznym, postrzeganiem wzrokowo-przestrzennym, funkcjami słuchowo-językowymi, rozumowaniem ilościowym/myśleniem matematycznym, pamięcią)
 • Funkcjonowaniem społeczno-emocjonalnym (problemy z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami oraz dorosłymi, nauka regulacji emocji w akceptowalny społecznie sposób)
 • Deficytem koncentracji i nadpobudliwością ruchową
 • Zaburzeniami ze spektrum autyzmu/zespołem Aspergera
  (nawiązywanie wspólnego pola uwagi, ćwiczenie naprzemienności oraz doskonalenie umiejętności nawiązywania relacji)

W ramach terapii psychologicznej wsparciem mogą być objęte dzieci już w wieku przedszkolnym. Gabinet Wzrastam w Ząbkach zatrudnia psychologów dziecięcych z ukończonymi studiami w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka (WWR). Są to zajęcia realizowane w celu wspierania rozwoju dzieci już od urodzenia do 7. roku życia.

Dla dzieci szkolnych dedykowany jest również wykwalifikowany psycholog dziecięcy, który dostosowuje metody pracy do aktualnych potrzeb rozwojowych i społeczno-emocjonalnych dziecka. Jeżeli w wyniku diagnozy dostrzeżone zostaną trudności szkolne, w Gabinecie Wzrastam możecie Państwo również wykonać pełną diagnozę pedagogiczną dziecka i znaleźć sposób wsparcia występujących trudności edukacyjnych.

Na wniosek rodziców może zostać stworzona pisemna opinia psychologiczna, w celu przedstawienia jej w innych placówkach, m.in. przedszkolu lub szkole. Odbycie pełnego procesu diagnostycznego jest warunkiem wydania rzetelnej opinii dotyczącej funkcjonowania i rozwoju psychologicznego dziecka.

W trosce o dobro naszych Klientów i wysoką dostępność terminów od 1.05.2024r. na pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 50% ceny wizyty. Wpłaty należy dokonać w ciągu 48h od umówienia terminu na rachunek bankowy Gabinetu podany w Cenniku. Przesłane potwierdzenie wykonania przelewu powoduje rezerwację ustalonego terminu. Istnieje możliwość jednorazowego przesunięcia wizyty w ramach wpłaconej zaliczki na 24h przed planowanym spotkaniem.

Psychoterapia indywidualna w podejściu systemowym jest oddziaływaniem polegającym na regularnych spotkaniach psychoterapeuty z osobą, która zgłasza problem. Zgodnie z tym podejściem uwzględniany jest szeroki kontekst, w którym problem występuje – m.in. społeczny, rodzinny, zawodowy czy też szkolny. Trudności, z którymi zgłaszają się osoby na psychoterapię mogą dotyczyć aspektu regulacji emocji, relacji interpersonalnych, zachowań oraz funkcjonowania społecznego.

Pierwsze spotkania to czas, kiedy psychoterapeuta zbiera wywiad dotyczący osoby zgłaszającej się na psychoterapię oraz historii problemu. W trakcie konsultacji terapeuta określa, jakie oddziaływania mogą być pomocne w danej sytuacji oraz czy zgłaszana trudność wymaga oddziaływań psychoterapeutycznych, czy też innych form pomocy.

Jeśli Klient decyduje się na udział w psychoterapii zostaje ustalony kontrakt, czyli zasady, które określają ramy dalszej współpracy. Terapia systemowa jest sposobem myślenia opartym o zasoby i możliwości Klienta. Rola psychoterapeuty w terapii systemowej polega na współkonstruowaniu znaczeń, uczestniczeniu w poszukiwaniu  alternatywnych rozwiązań, współuczestniczeniu w zmianach oraz budowaniu wraz z Klientem systemu pozaproblemowego.

W trosce o dobro naszych Klientów i wysoką dostępność terminów od 1.05.2024r. pierwsze spotkanie z psychoterapeutą jest płatne z góry 100% ceny. Wpłaty należy dokonać w ciągu 48h od umówienia terminu na rachunek bankowy Gabinetu podany w Cenniku. Przesłane potwierdzenie wykonania przelewu powoduje rezerwację ustalonego terminu. Istnieje możliwość jednorazowego przesunięcia wizyty w ramach wpłaconej zaliczki na 24h przed planowanym spotkaniem.

Psychoterapia indywidualna młodzieży jest oddziaływaniem polegającym na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą. Konsultacja w kierunku psychoterapii może odbyć się, kiedy nastolatek komunikuje potrzebę rozmowy na ważny lub trudny dla niego temat ze specjalistą lub też rodzice/opiekunowie są zaniepokojeni zachowaniem bądź funkcjonowaniem społecznym nastolatka. Czasami są to trudności takie jak:

 • Doświadczanie silnego lęku, który utrudnia bądź uniemożliwia funkcjonowanie społeczne
 • Doświadczenie kryzysowej sytuacji, z którą trudno jest samodzielnie sobie poradzić
 • Silne doświadczanie emocji takich jak złość, rozdrażnienie, smutek
 • Zachowania autodestrukcyjne (np. samouszkodzenia, zachowania ryzykowne, zaburzenia odżywiania)
 • Zachowania agresywne względem bliskich lub rówieśników
 • Trudności w relacjach z rówieśnikami oraz w funkcjonowaniu szkolnym
 • Obniżone poczucie własnej wartości, utrata zainteresowań lub chęci do życia.

Na pierwszą konsultację zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych z nastolatkiem.

W trosce o dobro naszych Klientów i wysoką dostępność terminów od 1.05.2024r. pierwsze spotkanie z psychoterapeutą jest płatne z góry 100% ceny. Wpłaty należy dokonać w ciągu 48h od umówienia terminu na rachunek bankowy Gabinetu podany w Cenniku. Przesłane potwierdzenie wykonania przelewu powoduje rezerwację ustalonego terminu. Istnieje możliwość jednorazowego przesunięcia wizyty w ramach wpłaconej zaliczki na 24h przed planowanym spotkaniem.

W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) punktem wyjścia
jest przekonanie, że osoba, która zgłasza się do psychologa po pomoc, sama
najlepiej wie, czego jej potrzeba.

Celem TSR jest poszukiwanie optymalnego rozwiązania sytuacji, w której znalazł się klient. Terapia w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach skupia się na tym, co jest dla niego w danym momencie najważniejsze.

Praca terapeutyczna nakierowana jest na teraźniejszość i przyszłość.
Eksploracja przeszłości podczas spotkań ukierunkowana jest na użyteczności
doświadczenia w obecnej sytuacji, nie zaś na pełnej analizie dotychczasowego
życia. 

Czas trwania terapii nie jest ściśle określony. Dobierany jest indywidualnie
z klientem – kieruje się zasadą, aby był możliwie jak najkrótszy, dostosowując
się do możliwości klienta w osiągnięciu jego celu.

ADOS-2 – Badanie Protokołem Obserwacji Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu

Co to tak naprawdę oznacza?

Badanie tak naprawdę stanowi zabawę. Przebiega ona według określonego schematu. Prowokuje on osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym.

Badanie ADOS-2 ma charakter częściowo ustrukturyzowany. Wymaga posługiwania się wystandaryzowanym zestawem pomocy i kierowania się ściśle zdefiniowanymi kryteriami oceny. Mimo to procedurę badania charakteryzuje znaczny stopień elastyczności. Dzięki temu możemy bawiąc się z dzieckiem ocenić czy w jego funkcjonowaniu występują nieprawidłowości.

Oprócz danych jakościowych (obserwowanych zachowań) w efekcie badania uzyskuje się wyniki ilościowe – liczbowe. Porównanie tego wyniku z odpowiednim dla danego poziomu rozwoju językowego pozwala na określenie czy zachowanie dziecka wskazuje na występowanie zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Badanie ADOS-2 pozwala nie tylko na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale umożliwia także ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji terapeutycznej. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka możesz wykonać badanie ADOS-2 w Gabinecie Wzrastam. Psycholog w Ząbkach Alicja Ciesielska-Grzyb jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Podczas badania wraz z drugim psychologiem obserwują dziecko. Diagnoza wykonana przez dwie wykwalifikowane osoby jednocześnie jest kompleksowa, a rodzice otrzymują pełną informację o potrzebach rozwojowych swojego dziecka.

Gabinet Wzrastam jest jednym z nielicznych miejsc wykonującym badanie ADOS-2 w Warszawie, Ząbkach i powiecie wołomińskim przez dwóch certyfikowanych diagnostów jednocześnie.

ADOS-2 – Badanie Protokołem Obserwacji Zaburzeń ze Spektrum
Autyzmu

Badanie ADOS-2 u nastolatków i osób dorosłych to głównie rozmowa. Przebiega
ona według określonego schematu i podobnie jak u dzieci w jej trakcie obserwuje
się określone zachowania społeczne oraz analizuje się udzielane przez osobę
badaną odpowiedzi.

Badanie ADOS-2 ma charakter częściowo ustrukturyzowany. Wymaga posługiwania
się wystandaryzowanym zestawem pomocy i kierowania się ściśle
zdefiniowanymi kryteriami oceny. Mimo to procedurę badania charakteryzuje
znaczny stopień elastyczności. 

Badanie ADOS-2 pozwala nie tylko na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum
autyzmu, ale umożliwia także ocenę zmian zachodzących w czasie
czy w toku interwencji terapeutycznej. Może dostarczać informacji
pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych.

Gabinet Wzrastam jest jednym z nielicznych miejsc wykonującym badanie ADOS-2
w Warszawie, Ząbkach i powiecie wołomińskim przez dwóch certyfikowanych
diagnostów jednocześnie. Diagnoza wykonana przez dwie wykwalifikowane osoby
jednocześnie jest kompleksowa, a wyniki dają pełną informację o potrzebach klienta.

W Gabinecie Wzrastam prowadzimy kompleksową diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci. Na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka przygotowujemy indywidualny program terapeutyczny. Ma on na celu rozwijać funkcje poznawcze, umiejętności komunikacyjne, stymulować rozwój społeczny i motoryczny za pomocą odpowiednio dobranych działań terapeutycznych. Każdy proces terapeutyczny dostosowany jest do możliwości i potrzeb dziecka.

Zajęcia z pedagogiem specjalnym dla dzieci od urodzenia do 3 roku życia mają na celu usprawnienie obszarów, w których pojawiają się odchylenia w rozwoju dziecka. Całość procesu wygląda dla dziecka jak zabawa. Jest ona jednak nakierowana na rozwijanie obszarów problemowych. Rodzice w ramach spotkań otrzymują również instruktaż i porady dotyczące stymulowania rozwoju dziecka w domu.

Zajęcia z pedagogiem specjalnym dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, nazywane w systemie oświaty zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, kierowane są do dzieci, które doświadczają trudności w rozwoju kluczowych umiejętności przedszkolnych i szkolnych. Dedykowane są dzieciom:

 • łatwo rozpraszającym się
 • z dysleksją rozwojową, dysortografią, dysgrafią
 • z zaburzeniami funkcji wzrokowo-przestrzennych
 • z zaburzeniami funkcji słuchowo-językowych.

Podczas zajęć dzieci uczą się nowych umiejętności, wzmacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcane do osiągania większej samodzielności. Kluczowym celem zajęć jest pozyskanie przez dziecko umiejętności umożliwiających uzyskiwanie dobrych wyników edukacyjnych w przedszkolu i szkole. Podczas zajęć terapeuta wykorzystuje różnorodne i zindywidualizowane metody wspomagania rozwoju psychoruchowego, tak aby osiągać najlepsze wyniki w pomocy dziecku.

Na wniosek rodziców może zostać stworzona pisemna opinia pedagogiczna, w celu przedstawienia jej w innych placówkach, m.in. przedszkolu lub szkole. Odbycie pełnego procesu diagnostycznego jest warunkiem wydania rzetelnej opinii dotyczącej funkcjonowania i rozwoju dziecka.

W trosce o dobro naszych Klientów i wysoką dostępność terminów od 1.05.2024r. na pierwsze spotkanie z pedagogiem specjalnym wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 50% ceny wizyty. Wpłaty należy dokonać w ciągu 48h od umówienia terminu na rachunek bankowy Gabinetu podany w Cenniku. Przesłane potwierdzenie wykonania przelewu powoduje rezerwację ustalonego terminu. Istnieje możliwość jednorazowego przesunięcia wizyty w ramach wpłaconej zaliczki na 24h przed planowanym spotkaniem.

Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne z zakresu terapii ręki mają na celu usprawnienie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia są dobierane przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię ręki zawsze poprzedza diagnoza skupiająca się na rozpoznaniu aktualnych potrzeb dziecka. W trakcie zajęć dzieci rozwijają ruchomość obręczy barkowej. Kolejnym etapem terapii jest rozwój motoryki małej, poprawa ruchów precyzyjnych oraz zdolności manualnych dziecka. Ostatnim elementem terapii są ćwiczenia grafomotoryki.

W ramach konsultacji do zajęć z terapii ręki zrealizowana zostanie ocena funkcjonowania motorycznego dziecka, rozmowa z rodzicem i wspólne zaplanowanie procesu terapii oraz ustalenie celów, jakie mają zostać zrealizowane w efekcie zajęć.

Głównym celem terapii ręki jest ukształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zdolności manualnych dziecka.

Postawienie diagnozy

Postawienie diagnozy ADHD jest złożonym procesem. W ujęciu psychologicznym wymaga połączenia przynajmniej kilku metod, takich jak:

 • wywiad rodzinny i rozwojowy;
 • spotkanie diagnostyczne z dzieckiem/nastolatkiem oraz badanie jego rozwoju intelektualnego;
 • badanie z wykorzystaniem najnowocześniejszego testu komputerowego do diagnozy ADHD- MOXO
 • zebranie jak największej ilości informacji na temat funkcjonowania dziecka w różnych środowiskach (w szkole, w środowisku domowym);
 • przeprowadzenie jednego z dostępnych kwestionariuszy, w przypadku dzieci jest to Conners 3

W Gabinecie Wzrastam wykorzystujemy wszystkie te techniki by rzetelnie postawić diagnozę. Stosujemy wyłącznie najnowsze i najskuteczniejsze narzędzia diagnostyczne takie jak Skala Stanford-Binet 5, Conners 3 oraz MOXO.

Dopiero na podstawie tych danych możliwe jest sporządzenie opinii psychologicznej. Niemożliwa jest rzetelna diagnoza bazująca tylko na jednym kwestionariuszu lub jednej rozmowie z rodzicami, ponieważ szczególne znaczenie ma tutaj złożoność problemu i konieczna jest dokładna analiza zmian występujących w różnych środowiskach. 

Podsumowaniem pełnej diagnozy psychologicznej jest diagnoza medyczna realizowana przez lekarza psychiatrę. Diagnostyka ADHD ma szczególne znaczenie w kontekście dalszego procesu leczenia oraz terapii, dlatego tak ważna jest dokładność i skrupulatność, a także wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi diagnostycznych.

MOXO

Badanie MOXO to test wykonywany na komputerze z możliwością zdalnego przeprowadzenia badania, dla osób od 6 do 70 lat. Jesteśmy pierwszym i jedynym gabinetem w Ząbkach, a także jednym z nielicznych miejsc prawobrzeżnej Warszawy i powiatu wołomińskiego, gdzie można wykonać badanie MOXO. Jest to najbardziej rzetelny i dokładny test na ADHD. Badanie dla dzieci trwa około 15 minut, a dla dorosłych około 20 minut. Polega na jak najszybszym wciskaniu klawisza, kiedy na ekranie pojawi się element, o reakcję na który jesteśmy proszeni w badaniu. Na ekranie pojawiają się też inne elementy, które mają odciągać naszą uwagę. Bada 4 wskaźniki: uwagę, czas reakcji, impulsywność oraz nadaktywność. Badanie MOXO jest narzędziem wykorzystywanym w wielu badaniach, ponieważ dobrze symuluje codzienne trudności i umożliwia ocenę wprowadzonego leczenia. Jest najlepszym dostępnym na rynku narzędziem do diagnozy ADHD.

Umów się na badanie MOXO w Ząbkach!

W Gabinecie Wzrastam w Ząbkach kompleksową diagnozę ADHD wykonują certyfikowani diagności MOXO:

 1. Alicja Ciesielska-Grzyb
 2. Paulina Turowska
 3. Ewa Knypińska-Pawlak
 4. Anna Bedyniak
 5. Paulina Podgórska
 6. Dominika Dzwonkowska-Cizio
 7. Weronika Behling-Długołęcka

Gabinet Wzrastam w Ząbkach jest certyfikowaną placówką partnerską MOXO.

Postawienie diagnozy ADHD jest złożonym procesem. W ujęciu psychologicznym wymaga połączenia przynajmniej kilku metod, takich jak:

 • wywiad dotyczący dotychczasowego funkcjonowania osoby dorosłej w kontekście rodzinnym, rozwojowym i zawodowym;
 • spotkanie diagnostyczne mające na celu badanie rozwoju intelektualnego;
 • badanie z wykorzystaniem najnowocześniejszego testu komputerowego do diagnozy ADHD- MOXO
 • przeprowadzenie jednego z dostępnych kwestionariuszy, w przypadku dorosłych jest to DIVA-5. 

W Gabinecie Wzrastam wykorzystujemy wszystkie te techniki by rzetelnie postawić diagnozę. Stosujemy wyłącznie najnowsze i najskuteczniejsze narzędzia diagnostyczne takie jak Skala Stanford-Binet 5, DIVA-5 oraz MOXO.

Dopiero na podstawie tych danych możliwe jest sporządzenie opinii psychologicznej. Niemożliwa jest rzetelna diagnoza bazująca tylko na jednym kwestionariuszu lub jednej rozmowie, ponieważ szczególne znaczenie ma tutaj złożoność problemu i konieczna jest dokładna analiza zmian występujących w różnych środowiskach. 

Podsumowaniem pełnej diagnozy psychologicznej jest diagnoza medyczna realizowana przez lekarza psychiatrę. Diagnostyka ADHD ma szczególne znaczenie w kontekście dalszego procesu leczenia oraz terapii, dlatego tak ważna jest dokładność i skrupulatność, a także wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi diagnostycznych.

 

Diagnoza ADHD: MOXO, DIVA-5, Conners-3

MOXO

Badanie MOXO to test wykonywany na komputerze z możliwością zdalnego przeprowadzenia badania, dla osób od 6 do 70 lat. Jesteśmy pierwszym i jedynym gabinetem w Ząbkach, a także jednym z nielicznych miejsc prawobrzeżnej Warszawy i powiatu wołomińskiego, gdzie można wykonać badanie MOXO. Jest to najbardziej rzetelny i dokładny test pozwalający na diagnozę ADHD. Badanie osób dorosłych trwa około 20 minut. Polega na jak najszybszym wciskaniu klawisza, kiedy na ekranie pojawi się element, o reakcję na który jesteśmy proszeni w badaniu. Na ekranie pojawiają się też inne elementy, które mają odciągać naszą uwagę. Bada 4 wskaźniki: uwagę, czas reakcji, impulsywność oraz nadaktywność. Badanie MOXO jest narzędziem wykorzystywanym w wielu badaniach, ponieważ dobrze symuluje codzienne trudności i umożliwia ocenę wprowadzonego leczenia. Jest najlepszym dostępnym na rynku narzędziem do diagnozy ADHD.

Umów się na badanie MOXO w Ząbkach!

DIVA-5

Wywiad diagnostyczny dla osób dorosłych DIVA-5 jest najczęściej stosowany u osób dorosłych, ponieważ dotyczy głównych objawów ADHD zawartych w DSM-5 (klasyfikacji diagnostycznej). Wywiad trwa około godzinę. Może być dobrym wstępem do diagnozy, kiedy nie jesteśmy pewni czy objawy, o których słyszeliśmy lub czytaliśmy świadczą o ADHD. Wywiad może być wykonany zdalnie. Wraz z badaniem MOXO stanowią podstawę diagnozy ADHD u dorosłych.

 

Conners-3

Kwestionariusze Conners 3 pomagają w diagnozie ADHD i zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze u dzieci i młodzieży. Stosuje się go jako badanie przesiewowe oraz by dopasować program terapii do indywidualnych potrzeb dziecka i śledzić jej postępy. Jest również wykorzystywany w badaniach naukowych nad ADHD. Dostępne są wersje dla nauczycieli, rodziców oraz do samopisu jeśli dziecko ma od 8 do 18 lat. Pełna wersja badania objawów ADHD zajmuje około 20-25 minut. Test pozwala na procentowe ujęcie prawdopodobieństwa występowania ADHD. Conners-3 stanowi uzupełnienie badania MOXO podczas diagnozy ADHD u dzieci i nastolatków.

Kompleksowa diagnoza ADHD u dzieci i dorosłych w Gabinecie Wzrastam w Ząbkach – umów się już teraz!

W Gabinecie Wzrastam w Ząbkach kompleksową diagnozę ADHD wykonują certyfikowani diagności MOXO:

 1. Alicja Ciesielska-Grzyb
 2. Paulina Turowska
 3. Ewa Knypińska-Pawlak
 4. Anna Bedyniak
 5. Paulina Podgórska
 6. Dominika Dzwonkowska-Cizio
 7. Weronika Behling-Długołęcka

Gabinet Wzrastam w Ząbkach jest certyfikowaną placówką partnerską MOXO. Jako jedyni w Ząbkach oferujemy diagnozę ADHD dorosłych.

Pozytywna Dyscyplina to metoda wychowawcza znana na świecie od ponad 35 lat. W Polsce już tysiące Rodziców i Nauczycieli wykorzystuje narzędzia i wiedzę z jej zakresu w swoich domach i szkołach! 

 • Jeśli usilnie próbujesz różnych metod wychowawczych i nie są one skuteczne lub czujesz się z nimi nieswojo…
 • Jeśli czujesz bezradność i nie masz pomysłu jak zareagować, gdy Twoje dziecko jest “niegrzeczne”…
 • Jeśli chcesz, by Twoje rodzicielstwo, a co za tym idzie dzieciństwo Twojego dziecka, było pełne przyjemnych emocji, zrozumienia, zaufania i współpracy, bez krzyków, kar i nagród…
 • Jeśli słyszałeś o Pozytywnej Dyscyplinie i chcesz poczuć jej moc w praktyce…

Oznacza to, że metoda ta może zaspokoić potrzeby Twoje i Twojej rodziny. 

Umiejętności zawarte w technikach Pozytywnej Dyscypliny pomagają Rodzicom:

 • być uprzejmym i stanowczym jednocześnie
 • lepiej zrozumieć swoje dzieci oraz poznać przyczyny ich zachowań
 • skuteczniej radzić sobie z codziennymi trudnościami i wyzwaniami
 • wychowywać dzieci na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych
 • łączyć miłość i szacunek do dziecka z odpowiedzialnością i osiąganiem celów
 • budować komunikaty wzmacniające w dziecku poczucie własnej wartości.

Pozytywna Dyscyplina, pomaga BEZ KARANIA poradzić sobie z nieposłuszeństwem, oporem, pyskowaniem, walką o władzę i ostatnie słowo, brakiem motywacji, marudzeniem, milczeniem waszych dzieci… Jednocześnie pomagając im przyswoić sobie wartościowe społeczne i życiowe umiejętności bez krzyku, wrzasku, kazań, szlabanów, klapsów oraz nagród z waszej strony.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o indywidualnych konsultacjach wychowawczych oraz szkoleniach dla rodziców skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje indywidualne w nurcie Pozytywnej Dyscypliny prowadzi w Gabinecie Wzrastam w Ząbkach psycholog dziecięcy i pedagog specjalny – Alicja Ciesielska-Grzyb. 

Gabinet Wzrastam oferuje również szkolenia z zakresu Pozytywnej Dyscypliny dla kadry pedagogicznej żłobków i przedszkoli.

Gabinet Wzrastam w Ząbkach oferuje także współpracę z przedszkolami, planowanie i realizację warsztatów i wykładów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz kadry zatrudnionej w placówce. Ich termin, cenę oraz warunki realizacji ustalamy indywidualnie.

Są one prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów.

Alicja Ciesielska-Grzyb jest psychologiem dziecięcym i pedagogiem specjalnym. Jest również Certyfikowanym Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców oraz Okresu Wczesnodziecięcego 0-7 lat.

Paulina Turowska jest psychologiem i pedagogiem specjalnym – zajmuje się szkoleniami z zakresu pedagogiki i pedagogiki specjalnej, m.in. usprawnianiem deficytowych obszarów w rozwoju dziecka.

Magdalena Gołuchowska jest psychologiem i psychoterapeutą – specjalizuje się w szkoleniach dotyczących emocji dzieci w wieku nastoletnim oraz wspierania w budowaniu relacji z dziećmi.

Proponowane tematy zajęć:

 1. Pozytywna Dyscyplina dla okresu wczesnodziecięcego; 
 2. Adaptacja dziecka w przedszkolu;
 3. Komunikacja nauczycieli z rodzicami;
 4. Usprawnianie motoryki małej i dużej;
 5. Wspieranie rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka;
 6. Współpraca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 7. Dokumentacja dotycząca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (m.in. IPET, realizacja zaleceń orzeczenia/opinii);
 8. Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców;
 9. Rozwój seksualny dziecka w wieku przedszkolnym;

Jesteśmy otwarte na realizację spotkania na zaproponowany przez Państwa temat. Istnieje możliwość realizacji cyklu spotkań. Współpracujemy również w formie wykładów realizowanych zdalnie. Na potrzeby placówki dobieramy odpowiedni czas trwania spotkań oraz odpowiadającego potrzebom konkretnej grupy specjalistę prowadzącego szkolenie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców zapraszamy na konsultacje wychowawcze. Są to spotkania z rodzicami, opiekunami w celu omówienia trudności dotyczących ich dziecka. 

Jeśli Twoje dziecko:

 • Zachowuje się w sposób, który budzi Twój niepokój
 • Przejawia trudność w regulacji emocji, z którymi Wam wszystkim ciężko jest sobie radzić
 • Ma trudność z nawiązaniem kontaktów z rówieśnikami
 • Wykazuje deficyt mowy i komunikacji.

Jeśli Ty: 

 • Czujesz, że Twoje komunikaty nie trafiają do Twojego dziecka
 • Dostrzegasz, że jako rodzice kłócicie się w kwestiach wychowawczych
 • Nie radzisz sobie w różnorodnych sytuacjach
 • Nie wiesz, jakie metody wychowawcze możesz zastosować
 • Dotychczasowe sposoby radzenia sobie zawodzą
 • Czujesz, że potrzebujesz wsparcia w sytuacji okołorozwodowej lub innej trudnej dla Was.

Podczas konsultacji wychowawczych wspólnie analizujemy dotychczasowe metody wychowawcze i zastanawiamy się, co jeszcze warto wypróbować. Nasz psycholog dziecięcy i pedagog specjalny – Alicja Ciesielska-Grzyb jest certyfikowanym edukatorem Pozytywnej Dyscypliny i to właśnie twórczość Jane Nelsen stanowi ważny zasób jej pracy podczas konsultacji wychowawczych z rodzicami. 

Zgłoś się na konsultację logopedyczną, jeśli obserwujesz u swojego dziecka:

 • Trudności artykulacyjne (m.in. wadliwe wymawianie głosek, seplenienie)
 • Opóźnienie w rozwoju mowy
 • Trudności z rozumieniem i wykonywaniem poleceń
 • Brak reakcji na imię
 • Brak gaworzenia,
 • Problemy z gryzieniem lub żuciem
 • Zaburzenia związane z budową zgryzu.

W ramach konsultacji logopedycznej odbywa się spotkanie z rodzicami, na którym logopeda zbiera wywiad, dotyczący rozwoju mowy dziecka oraz pomaga w ustaleniu obszarów współpracy z rodziną. Dzięki temu możemy wspólnie zaplanować proces konsultacyjny, na jaki zostanie zaproszone dziecko. Na konsultacji przeprowadzane jest wstępne badanie logopedyczne obejmujące ocenę mowy i komunikacji, a także budowy i sprawności narządów aparatu artykulacyjnego.

Diagnoza logopedyczna

Badanie dziecka prowadzone przez logopedę ma formę zabawy. Jeśli podczas diagnozy wykryte zostaną deficyty w rozwoju komunikacji i mowy dziecka otrzymacie Państwo wskazanie do rozpoczęcia terapii logopedycznej.

Terapia logopedyczna

Zajęcia z logopedą służą korygowaniu występujących trudności oraz stymulowaniu rozwoju mowy dziecka. Czas terapii jest zależny od częstotliwości spotkań oraz osiąganych przez dziecko efektów. Rodzice po każdym spotkaniu otrzymują wskazówki jak wspierać dziecko w rozwoju kompetencji komunikacyjnych w domu.

Na wniosek rodziców może zostać stworzona pisemna opinia logopedyczna, w celu przedstawienia jej w innych placówkach, m.in. przedszkolu lub szkole. Odbycie pełnego procesu diagnostycznego jest warunkiem wydania rzetelnej opinii dotyczącej funkcjonowania i rozwoju mowy dziecka.

W trosce o dobro naszych Klientów i wysoką dostępność terminów od 1.05.2024r. na pierwsze spotkanie z logopedą wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 50% ceny wizyty. Wpłaty należy dokonać w ciągu 48h od umówienia terminu na rachunek bankowy Gabinetu podany w Cenniku. Przesłane potwierdzenie wykonania przelewu powoduje rezerwację ustalonego terminu. Istnieje możliwość jednorazowego przesunięcia wizyty w ramach wpłaconej zaliczki na 24h przed planowanym spotkaniem.

 

Brainspotting jest metodą terapii neuro-doświadczeniowej, czerpiącej z najnowszych osiągnięć neuronauki. Mechanizmy działania Brainspotting bazują na naturalnych i wrodzonych procesach samoregulacji oraz zdolności mózgu do samoreorganizacji i samoleczenia.

W procesie Brainspotting terapeuta odnajduje odpowiednią pozycję oczu, dzięki której z wysoko dostrojoną precyzją może dotrzeć do źródeł traumy przechowywanej w podkorowych strukturach mózgu. Podczas sesji terapeuta jest głęboko dostrojony relacyjnie, jak i uważny na procesy zachodzące w mózgu i ciele klienta.

Dzięki procesowi Brainspotting wykorzystującego wrodzoną zdolność mózgu do neuroplastyczności, możemy pomóc „sztywnemu” systemowi przywrócić równowagę i elastyczność, i przez to ulżyć cierpieniu i poczuciu utknięcia.

Odpowiednia pozycja oczu w połączeniu z somatyczną aktywacją związaną z przywołaną pamięci doświadczenia, otworzy dostęp do fizjologicznych źródeł traumy. W ten sposób mózg zaangażowany będzie w bardziej optymalny dialog wewnętrzny, dzięki któremu nastąpi proces wewnętrznej regulacji oraz przeprocesowania i transformacji traumy.

Efekty działania terapii Brainspotting można zauważyć znacznie szybciej niż w terapiach opartych na rozmowie. Ponieważ Brainspotting oddziałuje bezpośrednio na system nerwowy, a przetwarzanie odbywa się w podkorowych strukturach mózgu, efekty leczenia są szybkie, a osiągnięta zmiana jest głęboka i trwała, niezależnie od problemu, z którym klient przychodzi. Już po krótkim czasie klient może odczuć ulgę w doświadczanym dyskomforcie, a w dalszej perspektywie, jego głęboko utrwalone wzorce funkcjonowania ulegną trwałej zmianie.

W Gabinecie Wzrastam w Ząbkach brainspotting prowadzi pedagog specjalny Kamila Śliwka.

Zespół

PSYCHOLOG, PEDAGOG SPECJALNY

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

PEDAGOG SPECJALNY

PSYCHOLOG

PSYCHOLOG, PEDAGOG SPECJALNY

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ul. Piłsudskiego 86
05-091 Ząbki

Scroll to Top